DucMe

alt


Ban Tổ Chức Xin Hân Hạnh Giới Thiệu Các Thuyết Trình Viên:

1. Đức Cha Đa Minh Mai Thanh Lương, Nguyên giám mục Phụ Tá tại Orange.

2. Đức Cha George A. Sheltz, Giám mục phụ tá Tổng Gi áo Phận Galveston -Houston.

3. Linh mục Phạm Hương O.P, Bề Trên Phụ Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam hải ngoại. (Tiến sĩ Tư Vấn Mục Vụ)

4. Linh mục Mathew Nguyễn Khắc Hy, Cha Giáo Đại Học Công Giáo Hoa Kỳ. (Tiến Sĩ Thần Học Tín Lý)

5. Anh Brian Henrize, chuyên viên Giới Trẻ Tổng Giáo Phận Galveston-Houston (Giới Trẻ)

6. Thầy Phạm Xuân Khôi Phụ tá chương trình giới trẻ với Anh Henrize