PDF Print E-mail

Hinh Cha Vuong - Small 

Cha Chánh Xứ (Pastor):

Rev. J.B. Nguyễn Đức Vượng, O.P.

http://www.jbnguyenducvuong.com/

* Thánh Lễ Truyền Chúc Linh Mục Mục J.B. Nguyễn Đức Vượng, O.P.

* Hình Ảnh tổng hợp của Linh Mục JB. Nguyễn Đức Vượng

 

 

 

Hinh Cha An - Small

Cha Phó (Parochial Vicar):

Rev. Thomas Trần Thiên Ân, O.P.

DeconKhanh

 

Phó Tế (Deacon):

Deacon Michael Nguyễn Kim Khánh