Bản Tin Mục Vụ Chúa Nhật 28-1-2018 PDF Print E-mail

Bản Tin Mục Vụ Chúa Nhật 28-1-2018 Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Houston Texas