Audio Chia Sẻ Lời Chúa, Chúa Nhật Chúa Hiển Dung Print E-mail

của Cha Phêrô Phạm Duy Khánh OP. tại Gx. Đức Mẹ La vang

Ngày 5-08-2017