Audio Chia Sẻ Lời Chúa,Chúa nhật Lễ Hiển Linh B Print E-mail

Audio Chia Sẻ Lời Chúa,Chúa nhật Lễ Hiển Linh B

Lm. Phêrô Phạm Hương, OP. Bề Trên Phụ Tỉnh

Lm. Lorenzo Ninh Tú Toàn, O.P.