PDF Print E-mail

 

School Calendar - Year 2016-2017
Trung Tâm Giáo Dục La Vang
Chủ Đề Năm 2016- 2017: "Vui Để Học / Fun To Study"
Date Agenda Note
August 20, 2016 Vietnamese Catechists' Conference at Ngoi Loi
August 21, 2016 Parent's meeting & Distribution of Class Assignments Sunday after 9:00am & 10:30am Mass
August 27, 2016 First Day of School - Rules & Regulations           Vietnamese Catechists' Conference at Ngoi Loi                       (Fall Semester) Chào Cờ và Firedrill VN & GL Việt Ngữ Bài 1 & Học Ôn những bài đã học năm ngoái
September 3, 2016 Labor Day weekend NGHỈ HỌC NO CLASSES
September 10, 2016 Việt Ngữ Bài 2
September 17, 2016 TẾT TRUNG THU 2016 (actual date: September 18, 2016) Việt Ngữ Bài 3
September 24, 2016 Việt Ngữ Học Ôn Bài 1 - 3
September 25, 2016 Sunday - 9/25 /2016 at 10:30am - GL10 (TS2) Parent's meeting to introduce staff & TS program. (All parents must attend)    HỌP PHỤ HUYNH LỚP GIÁO LÝ 10 - (THÊM SỨC 2)
October 1, 2016

Hội Chợ Thu Yêu Thương

Fall Festival on Sep 30, Oct 1 & 2, 2016 

NGHỈ HỌC   NO CLASSES
October 8, 2016 (Sacred & Safe Program for entire school) Việt Ngữ Bài Kiểm 1 (Bài 1 -3)   Hạn chót để chuyển đổi học sinh
October 15, 2016 VIRTUS Training for NEW Teachers Việt Ngữ Bài 4
October 16, 2016 Sunday -10/17, 2016 at 10:30am - GL9 (TS1) Parent's meeting to introduce staff & TS program. (All parents must attend)                                HỌP PHỤ HUYNH LỚP GIÁO LÝ 9 - (THÊM SỨC 1)
October 22, 2016 Việt Ngữ Bài 5
October 29, 2016 Việt Ngữ Bài 6
November 5, 2016 Việt Ngữ Bài 7
November 6, 2016 Sunday 11/6/2016 at 10:30am - TS2 Students & Sponsor Meeting (Roles & Responsibility of Sponsors & students) HỌP NGƯỜI ĐỠ ĐẦU & CÁC HỌC SINH LỚP GIÁO LÝ 10 -THÊM SỨC 2.
November 12, 2016 Việt Ngữ   - Ôn Bài - (Bài 4 - 7)/ Tiệc Tri Ân Thầy Cô
November 19, 2016 Keeping the Promise Alive (REFRESHER COURSE for those who took VIRTUS between 2003-2011)                               Việt Ngữ - Thi Bài 4 - 7
November 20, 2016 Sunday, November 20, 2016 at 10:30 AM - TS2 Parents Meeting for TS2 Retreat - All parents must attend.
November 26, 2016 Thanksgiving Day weekend NGHỈ HỌC  NO CLASSES
December 3, 2016 Giáo Lý Final Exam: 1st Semester / ****** Việt Ngữ Ôn Thi Học Kỳ 1   (Bài 1 - 7)******                                    
December 10, 2016 - 2nd Sunday Advent Giáo Lý Final Exam: 1st Semester /                                   ****** Việt Ngữ Thi Đọc / Học Kỳ 1 ****** Xưng Tội GL 3-6
December 17, 2016 Third Sunday Advent

Giáo Lý Make up Final Exam

Report Cards Distribution / Christmas Party 

Thi Viết / Đọc cho các em vắng mặt/  Xưng Tội GL 7-10

December 24, 2016 to January 2, 2017 Christmas break /New Year break- No Classes - NGHỈ HỌC
January 7, 2017 First Day of School - (Spring Semester)   -                          Việt Ngữ Bài 8 / Phát phiếu điểm của học kỳ 1
January 14, 2017 Confirmed DATES for GL10 Confirmation RETREAT - Jan 13, 14,& 15, 2017. (will skip VN/GL classes) Việt Ngữ Bài 9
January 21, 2017   Việt Ngữ Bài 10
January 28, 2017 Tết Nguyên Đán - Năm Dinh dau                             Saturday, January 28, 2017 No Classes   NGHỈ HỌC
February 4, 2017 Việt Ngữ Bài 11
February 11, 2017 Việt Ngữ - Ôn Bài - (Bài 8 - 11)
February 18, 2017 Việt Ngữ Bài Kiểm 3 (Bài 8 -11)
February 25, 2017 Việt Ngữ Bài 12
March 1, 2017 (ASH WEDNESDAY) ASH WEDNESDAY (2017) not a school day
March 3, 2017 FRIDAY-First Reconciliation for GL2 classes - from 6:00pm-9pm RESERVE CHAPEL /MEETING RMS.
March 4, 2017 First Sunday Lent Reconciliation for GL3, GL4 from 4pm-5:45pm / Việt Ngữ Bài 13
March 11, 2017 Second Sunday Lent Lenten Reflection for GL5 & GL6 from 4pm-5:45pm Việt Ngữ Bài 14
March 18, 2017 Third Sunday Lent Spring Break March 13-17,2017 (for Klein, Aldine, Tomball, Cy-fair). Spring Break March 16-20 for Spring ISD. SPRING BREAK - NO CLASSES           NGHỈ HỌC
March 25, 2017 -Fourth Sunday Lent Lenten Reflection for GL7 & GL8 from 4pm-5:45pm Việt Ngữ Bài 15
April 1, 2017 (Fifth Sunday of Lent) Việt Ngữ Bài Kiểm 4 (Bài 12 -15)
April 8, 2017 (Palm Sunday) Palm Sunday - Stations of the Cross Việt Ngữ Ôn Thi Học Kỳ 2
April 15, 2017 (Easter Sunday) Easter Break - No School EASTER BREAK - NO CLASSES           NGHỈ HỌC
April 22, 2017 Giáo Lý Final Exam                                                         ***** Việt Ngữ Thi Đọc / Học Kỳ 2 ***** Việt Ngữ Thi Viết Học Kỳ 2
April 29, 2017 Việt Ngữ Thi Đọc Học Kỳ 2 -- Nộp cho Văn Phòng danh sách 3 em lãnh thưởng
(Hạng Nhất, Hạng Nhì, Hạng Ba)
----- Giáo Lý Make up Final Exam -----                               
May 6, 2017 MARIAN DAY for OUR LADY OF LAVANG - Students will have special class session. Day of Devotion to Mary
May 13, 2017 Thi Viết /Đọc Học Kỳ 2 cho các em chưa thi --- Final Report Card Due for GL -- Last Day of School -   Lễ Mãn Khóa                       

                                                                                                                                            
Last Updated on Saturday, 03 September 2016 06:30