PDF Print E-mail

 

Liên Lạc (Contact Information): 

 • Trưởng Ban Điều Hành
  • Thầy Sáu Peter Hoàng Hoa Tửu - ĐT: 281-797-7887 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Phó Ban Điều Hành:
  • Phạm Kim Cindy - ĐT: 281-799-0940 - Email:  This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
  • Thầy Tống Dũng - ĐT: 713-598-7487 - Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it
 • Điện Thọai (Phone):
  281-999-1672
 • Trưởng Ban Giáo Lý: Cô Đinh Thu-Nguyệt- ĐT: 281-451-3659

 • Phó Ban Giáo Lý: Cô Phạm Kim Cindy - ĐT; 281-799-0940

 • Phó Ban Giáo Lý (Đặc Trách Khối Thêm Sức): Cô Tô Đặng Vân Trình (Julie) ĐT: 832-654-5241

 • Trưởng Ban Việt Ngữ:  Thầy Trần Sỵ Long – 281-684-7957
 • Phó Ban Việt Ngữ:  Thầy Nguyễn Nghĩa
 • Trưởng Khối VN 1 & 2: Cô Tăng Minh Tâm - 281-871-8385

  Trưởng Khối VN 3 & 4: Cô Tăng Hương Thảo – 832-279-6520

  Trưởng Khối VN 5, 6, 7 & 8:

  Ban Kỷ Luật: Thầy Nguyễn Quý

  Ban Phụ Giáo: Cô Trần Pauline - 832-293-7005

  Ban Hồ Sơ: Thầy Trần Ngọc Hoàng – 713-417-7908

  Văn Phòng: Cô Vũ Quỳnh Hoa – 832-865-1186

 

Giở Văn Phòng Làm Việc (Office Hours):

 • Thứ Bảy (Saturday):
  • 2:00pm - 6:00 pm

Địa Chỉ & Hướng Đi (Address & Directions):

 • 12320 Old Foltin Road, Houston, Texas 77086

 • Directions