Bản Tin Mục Vụ Chúa Nhật ngày 4-2-2018 PDF Print E-mail

Bản Tin Mục Vụ Chúa Nhật Ngày 4-1-2018 Giáo Xứ Đức Mẹ La Vang, Houston Texas